Co to są poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji?

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to system porządkujący wiedzę i kompetencje uzyskiwane w poszczególnych etapach kształcenia w Polsce. Ma 8 poziomów kwalifikacji pełnych.

Pierwsze z nich odnoszą się do zdobywania elementarnej wiedzy szkolnej, kolejne – piąty, szósty i siódmy poziom realizowany na uczelniach – to odpowiednio kształcenie specjalistyczne, studia pierwszego i drugiego stopnia, a ósmy, będący jakby zwieńczeniem kompletnego programu edukacji, to studia doktoranckie.

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej

Przykładowe kwalifikacje odpowiadające poziomom PRK

prk specjalista dyplomowany

Co to jest kształcenie specjalistyczne?

Art. 161. Kształcenie specjalistyczne

  1. Kształcenie specjalistyczne trwa nie krócej niż 3 semestry i umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5 PRK.
    (…)
    4. Osoba, która ukończyła kształcenie specjalistyczne, otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Wzory świadectw określa uczelnia.
    5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do kształcenia w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowegoust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Dz.U.2021.0.478 – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 Kształcenie specjalistyczne zostało wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mocy art. 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478). Umiejscowienie na 5 poziomie PRK należy rozumieć jako kształcenie pomiędzy szkołą średnią [technikum, liceum, szkoła branżowa], a studiami I stopnia. Warto jednak zauważyć, że mało jeszcze znana forma kształcenia w Polsce jest bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najczęściej wybieranych. Popularność kształcenia specjalistycznego w krajach zachodnich odnosi się zarówno do zainteresowania nią samych kandydatów, ale i pracodawców, którzy chętniej zatrudniają dyplomowanych specjalistów, niż absolwentów uczelni wyższych. W wielu krajach kształcenie specjalistyczne jest nazywane tzw. „krótkim cyklem” kształcenia wyższego. To właśnie posiadacze kwalifikacji pełnych na poziomie 5 PRK stanowią najbardziej poszukiwaną grupę pracowników, a na przestrzeni lat można zauważyć, że jest to wciąż tendencja wzrostowa.